Antigraffiti program Prahy 5 na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 5
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Aktuality

Novinka: Antigraffiti program na MČ Praha 5 zdarma i pro soukromé objekty pokračuje do roku 2023

Radnice pátého městského obvodu zahájila boj s nelegálními graffiti již v roce 2017, kdy spustila pilotní projekt „Antigraffiti program MČ Praha 5“. Tehdy byl zaměřený na ochranu objektů, která MČ P5 spravuje. Dobré výsledky pomohly ke schválení pokračování a rozšíření nastartovaného projektu. Od srpna 2021 tak MČ Praha 5 pokračuje v programu na další období (2021 – 2023) a program může zdarma chránit i objekty v soukromém vlastnictví. Stačí se k němu za splnění daných podmínek přihlásit.

„Nelegální graffiti způsobuje všem vlastníkům nemovitých věcí škody a následně je nutné vynaložit nemalé náklady na nápravu. Výdaje lze snížit využitím antigraffiti programu, který zajistí preventivní ochranu majetku, čímž usnadní i následné odstraňování graffiti. Postupné snižování tohoto typu vandalismu má kromě ochrany majetkových hodnot i význam z hlediska prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Herold a dále upřesnil, co vše je „zaručeno“ v rámci „Antigraffiti programu MČ Prahy 5“: „Jde například o aplikace ochranných nátěrů a souvisejících prací, ale i o monitoring budov zařazených do programu, hlášení výskytu graffiti a jejich průběžné odstraňování.“

Ochrana obecního majetku

Od září 2018 se občané Prahy 5 mohou v ulicích běžně setkat se speciálními vozidly, které se k odstraňování graffiti používají. V rámci uvedeného programu se budou primárně starat o majetek ve správě MČ, ať už jde o bytové i nebytové domy, školská zařízení a dětská hřiště.

Stejná možnost i pro soukromníky - zdarma

Jak již bylo uvedeno, i nadále je program otevřen i pro majitele soukromých objektů. Podmínkou pro zařazení do projektu je, že majitel nemovitosti splní podmínky programu a podá písemnou přihlášku buď poštou, přes podatelnu ÚMČ Praha 5 nebo na e-mail programu.

Veškeré informace a detaily projektu Antigraffiti programu MČ Prahy 5 jsou uvedeny na webovém portálu programu: 5antigraffiti.cz nebo můžete zřizovatele programu kontaktovat telefonicky na čísle: 257 000 125 nebo 257 000 478, či osobně na Odboru bytů a převodů nemovitých věcí, v budově Úřadu MČ Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 5. patro.

Podmínky účasti v programu

Účast je podmíněna:

  1. podáním přihlášky o účasti,
  2. kontrolou objektu technikem pověřené prováděcí firmy,
  3. doporučením odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5, schválením Smlouvy o účasti v antigraffiti programu Radou MČ P5 a dostupností finančních prostředků

Povinnosti účastníka programu / vlastníka nemovitosti:

  1. před přijetím do programuzajistí opravenou, čistou fasádu do výše cca 3 m na části objektu viditelné a přístupné z veřejných komunikací či jiných veřejně dostupných míst,
  2. akceptuje vybranou specializovanou firmu, která bude na základě smluvního vztahu mezi účastníkem projektu a MČ P5 provádět antigraffiti nátěr a odstraňování graffiti
  3. souhlasí s tím, že na jím určené části nemovitosti pověřený technik provede kontrolu objektu a doporučí postup prací před podáním návrhu smlouvy do schvalovacího procesu,
  4. bez zbytečného odkladu oznámí na určené telefonní lince 722 355 733 nebo na info@5antigraffiti.cz poškození jeho nemovitosti graffiti,
  5. v případě poškození nemovitosti bez prodlení učiní všechny právní kroky, které směřují k vymáhání škody vůči osobě, která způsobila poškození graffiti,
  6. případnou náhradu škody se zavazuje převést na účet městské části, přičemž tato částka bude v plné výši příjmem rozpočtu MČ

Upozornění:

Primárně bude probíhat administrace, evidence a realizace všech žádostí o odstranění graffiti, neboť MČ Praha 5 má poměrně velkou část objektů v městské památkové zóně a v ochranné památkové zóně a z tohoto důvodu musí mít před zahájením prací rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy.

Antigraffiti program v městské části Praha 5 v období 2021–2023

Městská část Praha 5 zahájila boj s nelegálními graffiti pilotním projektem v roce 2017 na objektech v majetku městské části. Dobré výsledky pomohly schválení rozšíření projektu na další objekty, než ty nacházející se v majetku městské části, a to na období do roku 2023. Nelegální graffiti způsobuje všem vlastníkům nemovitých věcí nemalou škodu a tím pádem i nemalé náklady na ochranu majetku, které lze snížit využitím antigraffiti programu a následným odstraňováním graffiti. Postupné snižování tohoto typu vandalismu má kromě ochrany majetkových hodnot i význam z hlediska prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel.

Rozšíření programu i pro soukromé vlastníky nemovitostí je obecně pozitivně vnímáno. Městská část Praha 5 má poměrně velkou část objektů v městské památkové zóně a v ochranné památkové zóně a musí mít před zahájením prací rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu bude primárně probíhat administrace a evidence všech žádostí a realizace odstranění graffiti. Účast v programu je podmíněna podáním přihlášky o účasti v projektu, kontrolou objektu technikem pověřené firmy, doporučením Odboru bytů a privatizace Úřadu městské části Praha 5, schválením smlouvy o účasti v antigraffiti programu Radou městské části Praha 5 a dostupností finančních prostředků pro antigraffiti program. Vzhledem k poměrně rozsáhlé počáteční administrativě a velkému počtu objektů bude projekt probíhat postupně.