Antigraffiti program Prahy 5 na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 5
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Aktuality

Novinka: Antigraffiti program na MČ Praha 5 zdarma i pro soukromé objekty

Radnice pátého městského obvodu zahájila boj s nelegálními graffitijiž v roce 2017, kdy spustila pilotní projekt „Antigraffiti program MČ Praha 5“. Tehdy byl zaměřený na ochranu objektů, která MČ P5 spravuje. Dobré výsledky pomohly ke schválení pokračování a rozšíření nastartovaného projektu. Od září tak MČ Praha 5 program opět spouští na další, tentokrát čtyřleté období (2018 – 2021)a zcela nově může programzdarmachránit i objekty v soukromém vlastnictví. Stačí se k němu za splnění daných podmínekpřihlásit.

„Nelegální graffiti způsobuje všem vlastníkům nemovitých věcí škody a následně je nutné vynaložit nemalénáklady na nápravu. Výdaje lze snížit využitím antigraffiti programu, kterýzajistí preventivní ochranu majetku, čímž usnadníi následnéodstraňování graffiti. Postupné snižování tohoto typu vandalismu má kromě ochrany majetkových hodnot i význam z hlediska prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Herold a dále upřesnil, co vše je „zaručeno“ v rámci „Antigraffiti programu MČ Prahy 5“: „Jde napříkladoaplikace ochranných nátěrů a souvisejících prací, ale i o monitoring budov zařazených do programu, hlášení výskytu graffiti a jejich průběžné odstraňování.“

Ochrana obecního majetku

Od září 2018se občané Prahy 5 mohou v ulicích běžně setkat se speciálními vozidly, kterése k odstraňování graffiti používají.V rámci uvedeného programu se budouprimárně starat o majetek ve správě MČ, ať už jde o bytové i nebytové domy, školská zařízení a dětská hřiště.

Stejná možnost i pro soukromníky - zdarma

Jak již bylo uvedeno, nově a zdarma je program otevřen i pro majitele soukromých objektů. Podmínkou pro zařazení do projektu je, že majitel nemovitosti splní podmínky programu a podápísemnou přihlášku buď poštou, přes podatelnu ÚMČ Praha 5 nebo na e-mail programu.

Veškeré informace a detaily projektu Antigraffiti programu MČ Prahy 5 jsou uvedeny na webovém portálu programu: 5antigraffiti.cznebo můžete zřizovatele programu kontaktovat telefonicky na čísle: 257 000 125 nebo 257 000 478, či osobně naodboru bytů a privatizace, v budově Úřadu MČ Praha 5, Nám. 14.října 4. patro.

Podmínky účasti v programu

Účast je podmíněna:

  1. podáním přihlášky o účasti,
  2. kontrolou objektu technikem pověřené prováděcí firmy,
  3. doporučením odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5, schválením Smlouvy o účasti v antigraffiti programu Radou MČ P5 a dostupností finančních prostředků

Povinnosti účastníka programu / vlastníka nemovitosti:

  1. před přijetím do programuzajistí opravenou, čistou fasádu do výše cca 3 m na části objektu viditelné a přístupné z veřejných komunikací či jiných veřejně dostupných míst,
  2. akceptuje vybranou specializovanou firmu, která bude na základě smluvního vztahu mezi účastníkem projektu a MČ P5 provádět antigraffiti nátěr a odstraňování graffiti
  3. souhlasí s tím, že na jím určené části nemovitosti pověřený technik provede kontrolu objektu a doporučí postup prací před podáním návrhu smlouvy do schvalovacího procesu,
  4. bez zbytečného odkladu oznámí na určené telefonní lince 722 355 733 nebo na info@5antigraffiti.cz poškození jeho nemovitosti graffiti,
  5. v případě poškození nemovitosti bez prodlení učiní všechny právní kroky, které směřují k vymáhání škody vůči osobě, která způsobila poškození graffiti,
  6. případnou náhradu škody se zavazuje převést na účet městské části, přičemž tato částka bude v plné výši příjmem rozpočtu MČ

Upozornění:

Primárně bude probíhat administrace, evidence a realizace všech žádostí o odstranění graffiti, neboť MČ Praha 5 má poměrně velkou část objektů v městské památkové zóně a v ochranné památkové zóně a z tohoto důvodu musí mít před zahájením prací rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy.