Antigraffiti program Prahy 5 na oznamování a likvidaci nelegálního graffiti
Antigraffiti program
Městské části Praha 5
Nově se mohou zapojit vlastníci soukromých nemovitostí

Antigraffiti program v městské části Praha 5 v období 2021–2023

Městská část Praha 5 zahájila boj s nelegálními graffiti pilotním projektem v roce 2017 na objektech v majetku městské části. Dobré výsledky pomohly schválení rozšíření projektu na další objekty, než ty nacházející se v majetku městské části, a to na období do roku 2023. Nelegální graffiti způsobuje všem vlastníkům nemovitých věcí nemalou škodu a tím pádem i nemalé náklady na ochranu majetku, které lze snížit využitím antigraffiti programu a následným odstraňováním graffiti. Postupné snižování tohoto typu vandalismu má kromě ochrany majetkových hodnot i význam z hlediska prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel.

Rozšíření programu i pro soukromé vlastníky nemovitostí je obecně pozitivně vnímáno. Městská část Praha 5 má poměrně velkou část objektů v městské památkové zóně a v ochranné památkové zóně a musí mít před zahájením prací rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu bude primárně probíhat administrace a evidence všech žádostí a realizace odstranění graffiti. Účast v programu je podmíněna podáním přihlášky o účasti v projektu, kontrolou objektu technikem pověřené firmy, doporučením Odboru bytů a privatizace Úřadu městské části Praha 5, schválením smlouvy o účasti v antigraffiti programu Radou městské části Praha 5 a dostupností finančních prostředků pro antigraffiti program. Vzhledem k poměrně rozsáhlé počáteční administrativě a velkému počtu objektů bude projekt probíhat postupně.

Městská část Praha 5 připravila tento postup pro soukromé vlastníky nemovitostí splňující následující podmínky.

Majitel nemovitosti:

 1. souhlasí s tím, že určené části nemovitosti, tj. viditelné a přístupné z veřejných komunikací či míst jsou zařazeny do programu,
 2. se přihlásí do programu formou písemné přihlášky poštou, přes podatelnu Úřadu městské části Praha 5 nebo elektronicky datovou správou s elektronickým podpisem (viz přihláška do programu Antigraffiti na území Prahy 5),
 3. umožní kontrolu objektu pověřeným technikem, provede za účelem doporučení postup prací před podáním návrhu smlouvy do schvalovacího procesu,
 4. před přijetím do programu zajistí opravenou, čistou fasádu do výše cca 3 m na části objektu viditelné a přístupné z veřejných komunikací či jiných veřejně dostupných míst,
 5. akceptuje vybranou specializovanou firmu, která bude na základě smluvního vztahu mezi účastníkem projektu a městskou částí Praha 5provádět antigraffiti nátěr a odstraňování graffiti,
 6. bez zbytečného odkladu oznámí na určené telefonní lince 722 355 733 nebo emailem graffiti@praha5.cz poškození jeho nemovitosti graffiti a souhlasí, aby v případě potřeby bylo provedeno odstranění graffiti,
 7. se zaváže vynakládat přiměřené úsilí k ochraně své nemovitosti před jejím poškozením graffiti, a v případě poškození nemovitosti bez prodlení učinit všechny právní kroky směřující k vymáhání způsobené škody, přičemž případnou náhradu škody majitel převede na účet městské části Praha 5,
 8. v rámci smlouvy o účasti v programu prohlásí, že do dne podpisu smlouvy přijal v posledních třech letech podporu v režimu de minimis ve výši, která bude přílohou smlouvy, přičemž se zaváže, že o každé další přijaté veřejné podpoře v režimu de minimis bude městskou část Praha 5 bezodkladně informovat.

Městská část Praha 5:

 1. zajistí pro účastníky antigraffiti programu na základě zplnomocnění závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy,
 2. zajistí kontrolu technika, na základě vyplněné přihlášky a karty objektu připraví smlouvu předloženou ke schválení příslušným orgánům městské části Praha 5,
 3. jednotlivé úkony budou prováděny na základě příkazních (realizačních) smluv realizační firmou,
 4. prostřednictvím pracovníků Odboru bytů a privatizace Úřadu městské části Praha 5 zajistí spolupráci realizační firmy s účastníkem programu Antigraffiti po celou dobu smluvního vztahu,
 5. zajistí zveřejnění smluv do Registru smluv a Registru podpor malého rozsahu (de minimis).

Další informace budou poskytovány na emailu: graffiti@praha5.cz, na telefonu 257 000 125 nebo osobně na odboru bytů a privatizace, v budově Úřadu MČ Praha 5, Nám. 14. října 4.